Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 – Studenci , Doktoranci

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania oświadczenia o dochodach za 2019 rok i wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym, upływa 30 września 2020 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze zimowym są zobowiązane złożyć wniosek i oświadczenie w wyznaczonym terminie.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendialnych – proszę pisać na email: pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl. Odpowiedzi będą udzielane w kolejności zgłoszeń.

Wszelkie informacje i pomoc można odnaleźć na stronie Dziekanatu: https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/swiadczenia_socjalne/pomoc-materialna/

Niebawem pojawi się zmodyfikowane Zarządzenie, z którego należy korzystać.

Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Po uprzednim uzupełnieniu w USOSweb Wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 i oświadczenia, podpisany wniosek, oświadczenie o dochodach w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać pocztą (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
Z dopiskiem:   Stypendium

Prosimy o przysyłanie kompletnej dokumentacji dot. stypendium socjalnego. Najlepiej, aby dokumenty ułożone były zgodnie z wykazem na oświadczeniu o dochodach. Np.: wniosek, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie z urzędu Skarbowego, zaświadczenie z ZUS (składki na ubezpieczenie zdrowotne), oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z Zarządzenia dot. pomocy materialnej). Pozostałe dokumenty np.: KRUS (2 zaświadczenia), wielkość pola, wyrok Sądu, akt urodzenia/zaświadczenie o pobieraniu nauki (studiowaniu), zaświadczenie z Urzędu Pracy itd. proszę dołożyć do dokumentów osoby, której to dotyczy.

 

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zarówno studentom, jak i doktorantom. Aby otrzymać stypendium w drugim semestrze koniczne jest złożenie wniosku na semestr letni.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast