Komunikat nr 7 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM w roku akademickim 2020/2021

780.020.41.2020

Komunikat nr 7
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM  w roku akademickim 2020/2021

 

W oparciu o zapisy uchwały nr 27/IX/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz § 6 ust. 2 Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stanowiącego załącznik do uchwały nr 25/IV/2019  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 24 kwietnia 2019 r. ustala się następującą liczebność grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM  w roku akademickim 2020/2021:

 1. Wykłady – cały rok
 2. Ćwiczenia teoretyczne/lektorat/wychowanie fizyczne*: 15-18 osób
 3. Ćwiczenia: pracownia umiejętności zawodowych/pracownia komputerowa: 7-12 osób
 4. Laboratorium/prosektorium/ ćwiczenia z ratownictwa medycznego/ 6- 8 osób,
 5. Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, w tym CIEM: 5-7 osób,
 6. Seminaria: 19-25,
 7. Zajęcia praktyczne/ćwiczenia kliniczne/praktyka/praktyka zawodowa 3-6 osób, odpowiednio:
  • intensywna terapia, anestezjologia, sala porodowa, pracownia radiologiczna, pracownia elektroradiologii, SOR 3-4 osoby,
  • pozostałe specjalności kliniczne 6 osób,
 8. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie): 10 osób.

 

Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o innej liczebności studentów w grupie na pisemny wniosek Kierownika Kierunku studiów wraz z uzasadnieniem i opinią prodziekana ds. dydaktycznych.

 

*W przypadku zajęć z wychowania fizycznego realizowanych na pływalni, liczba studentów w grupie nie może przekraczać 15 osób na jednego prowadzącego.

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Wielkość fontu
Kontrast