Komunikat nr 2 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 3 sierpnia 2020 r. – w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych.

780.020.40.2020

 

Komunikat nr 2
Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych

 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM obowiązuje następujący harmonogram składania prac dyplomowych:

 1. Na trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 1 września studenci zobowiązani są do zgłoszenia do dziekanatu WNZ drogą e-mailową ostatecznego tytułu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez promotora.
   
 2. Po otrzymaniu w/w informacji pracownicy dziekanatu WNZ wprowadzają do systemu USOS podstawowe dane dotyczące pracy, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UJ, m.in.: tytuł w języku pracy, jednostkę, nazwisko i imię promotora pracy i recenzenta oraz informacje konieczne do przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej.
   
 3. Pracownik dziekanatu informuje drogą e-mailową recenzenta o wykazie przydzielonych mu przez właściwego Prodziekana prac dyplomowych.
   
 4. Wszyscy studenci, których tematy prac dyplomowych zostały wprowadzone do systemu USOS, zobowiązani są na 14 dni przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 15 września do wykonania poniższych czynności:
  • wypełnienia w systemie Archiwum Prac (AP) formularza zawierającego dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim;
  • zatwierdzenia oświadczeń o samodzielności i oryginalności oraz w zakresie praw autorskich z systemu AP (jeśli termin obrony pracy dyplomowej planowany jest przed 1 września 2020, student dodatkowo drukuje i podpisuje oświadczenie);
  • wgrania wersji elektronicznej pracy dyplomowej do systemu AP i przekazania do akceptacji promotora.
    
 5. Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy dyplomowej na podstawie raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) otrzymanego na konto pocztowe.
   
 6. W przypadku braku zastrzeżeń do raportu promotor zatwierdza raport JSA (przycisk „zaakceptuj raport” w AP) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z raportem w systemie AP, a następnie kieruje pracę do oceny recenzentów (status pracy „4 – wystawianie recenzji), co jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego i musi nastąpić do końca roku akademickiego. Zatwierdzenie pracy powinno nastąpić w czasie umożliwiającym wystawienie recenzji zgodnie z terminami zawartymi w pkt 11.
   
 7. W przypadku obron prac dyplomowych zaplanowanych przed 1 września 2020 r.  promotor drukuje i podpisuje raport ogólny JSA i przekazuje do dziekanatu jego skan mailem co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem obrony. Dla prac dyplomowych, których termin obrony został zaplanowany po 1 września 2020 r. przekazywanie raportu JSA do dziekanatu nie jest wymagane.
   
 8. Jeżeli oryginalność pracy budzi zastrzeżenia, promotor nie zatwierdza raportu JSA oraz pracy w AP i niezwłocznie informuje dziekana o zaistniałej sytuacji.
   
 9. Po dokonaniu czynności zawartych w pkt. 4, a następnie uzyskaniu zaliczenia seminarium dyplomowego oraz wszystkich zaliczeń i ocen w systemie USOSweb student na minimum 3 dni robocze przed planowaną obroną, jednak nie później niż do 30 września przesyła mailowo do dziekanatu (korzystając z maila w domenie uj.edu.pl) skany następujących dokumentów: 
  • wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia w sprawie praw autorskich (wygenerowane z systemu AP) – student przesyła mailem skan tego dokumentu wyłącznie w przypadku, gdy termin obrony pracy dyplomowej został zaplanowany przed dniem 1 września 2020 r.
  • wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych oraz ich ewentualnych odpisów w tłumaczeniu na język angielski:
   WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY WZNOWILI STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 – PL, ANG
   lub
   WNIOSEK DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 – PL, ANG

 10. Po otrzymaniu od pracownika dziekanatu mailowego potwierdzenia przyjęcia dokumentów student niezwłocznie dokonuje opłaty za dyplom  na swój indywidualny numer rachunku bankowego (dostępny na koncie studenta w systemie USOSweb). Dokonanie opłaty za dyplom jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.  Opłata za dyplom wynosi: dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 – 60 zł za dyplom wraz suplementem oraz 2 ich odpisami, 40 zł za każdy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski; dla absolwentów, którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 – bezpłatnie dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy, 20 zł za każdy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, 20 zł za każdy odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski.
   
 11. Promotor i recenzent dokonują recenzji pracy dyplomowej w systemie AP (logowanie do AP – identyfikator: adres e-mail użytkownika imie.nazwisko@uj.edu.pl, hasło: takie jak do poczty w domenie uj.edu.pl) i zatwierdzają jej formularz w AP nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem obrony. Zatwierdzenie formularza w AP jest równoznaczne z elektronicznym podpisaniem recenzji. Przesyłanie podpisanego wydruku recenzji przez promotora i recenzenta do dziekanatu/sekretariatu Instytutu lub ZRM nie jest wymagane.
   
 12. W przypadku, gdy recenzja pracy jest negatywna, osoba oceniająca pracę niezwłocznie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony, przekazuje informację o negatywnej ocenie pracy mailowo do dziekanatu.
   
 13. Po egzaminie dyplomowym pracownik dziekanatu włącza do teczki akt osobowych studenta: protokół egzaminu dyplomowego, recenzje pracy, Kartę Pracy Dyplomowej.
   
 14. Traci moc Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 15.06.2020 r. w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 

 

 

 

prof. dr hab. Maria Kózka
Prodziekan ds. dydaktyki
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Wielkość fontu
Kontrast