Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych

 

 

780.020.10.2019

 

Komunikat nr 1
Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 6 maja 2019 r.

 

w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych

 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM obowiązuje następujący harmonogram składania prac dyplomowych:

 1. Na trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony ale nie później niż do 1 września  studenci zobowiązani są do zgłoszenia do dziekanatu WNZ drogą e-mailową ostatecznego tytułu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez promotora.
 2. Po otrzymaniu w/w informacji pracownicy dziekanatu WNZ wprowadzają do systemu USOS podstawowe dane dotyczące pracy tj.: tytuł w języku pracy, jednostkę, nazwisko i imię promotora pracy i recenzenta.
 3. Pracownik dziekanatu informuje drogą e-mailową recenzenta o wykazie przydzielonych mu przez właściwego Prodziekana prac dyplomowych.
 4. Wszyscy studenci, których tematy prac dyplomowych zostały wprowadzone do systemu USOS, zobowiązani są na 14 dni przed planowanym terminem obrony ale nie później niż  do 15 września do wykonania poniższych czynności:
  • wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim
  • wgrania wersji elektronicznej pracy dyplomowej do systemu AP
  • wypełnienia, wydrukowania i podpisania oświadczenia w sprawie praw autorskich z systemu AP.
 5. Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy dyplomowej na podstawie raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego otrzymanego na konto pocztowe.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń do raportu promotor zatwierdza pracę w systemie AP, co jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego i  musi nastąpić do końca roku akademickiego. Zatwierdzenie pracy powinno nastąpić w czasie umożliwiającym wystawienie recenzji zgodnie z terminami zawartymi w pkt 11.
 7. Promotor drukuje i podpisuje raport  ogólny JSA i przekazuje go do dziekanatu, nie później niż trzy dni przed planowanym terminem obrony i nie później niż do końca roku akademickiego.
 8. Jeżeli oryginalność pracy budzi zastrzeżenia, promotor nie zatwierdza pracy i niezwłocznie informuje dziekana o zaistniałej sytuacji.
 9. Po dokonaniu czynności zawartych w pkt. 4, a następnie  uzyskaniu zaliczenia seminarium dyplomowego oraz wszystkich zaliczeń i egzaminów w systemie USOSweb student składa dziekanacie na minimum 3 dni przed planowaną obroną, jednak nie później niż do końca roku akademickiego następujące dokumenty: 
  • wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie w sprawie praw autorskich (wygenerowane z systemu AP),
  • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (na wniosek studenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w dowolnej liczbie w tłumaczeniu na następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, oraz suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski w liczbie 1) – wersja polska, wersja angielska,
  • 4 zdjęcia w rozmiarze 45 mm x 65 mm (w przypadku studentów programu Europubhealth 35 mm x 45 mm) + dodatkowo po jednym zdjęciu do każdego odpisu dyplomu w języku obcym,
  • formularz badań losów absolwentów wydrukowany z systemu USOSweb (student loguje się do systemu USOSweb Dla Wszystkich Absolwenci, wypełnia  formularz, a następnie drukuje, podpisuje i składa w dziekanacie).
 10. Student dokonuje opłaty za dyplom w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów do obrony,  na swój indywidualny numer rachunku bankowego (dostępny na koncie studenta w systemie USOSweb). Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł, za odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł za każdy odpis.
 11. Promotor i recenzent dokonują recenzji pracy dyplomowej w systemie AP  (logowanie do AP – identyfikator: adres e-mail użytkownika imie.nazwisko@uj.edu.pl, hasło: takie jak do poczty w domenie uj.edu.pl) nie później niż tydzień przed planowanym terminem obrony. W przypadku prac licencjackich na kierunkach o profilu praktycznym termin powyższy ulega skróceniu do 3 dni.
 12. Promotor i recenzent zobowiązani są do dostarczenia w dniu obrony wydrukowanej i podpisanej recenzji. W przypadku negatywnej recenzji należy dostarczyć ją do dziekanatu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony.
 13. Traci moc Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 
 14. Traci moc Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
  z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowej procedury antyplagiatowej prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

 

 

dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Wielkość fontu
Kontrast