Komunikat nr 11 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 4.10.2023 r. w sprawie: składania wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej

 

780.020.23.2023

Komunikat nr 11
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 4.10.2023 r.

w sprawie: składania wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej

1. Student wypełnia 2 egzemplarze wniosku w wersji edytowalnej (załącznik nr 1).
2. Wypełnione wnioski wraz z oryginalnym podpisem promotora pracy student dostarcza do właściwego pracownika Dziekanatu celem podpisania przez Prodziekana ds. studenckich.
3. Student odbiera osobiście z Dziekanatu podpisane wnioski. Dopuszczalne jest wysłanie wniosków do studenta za pośrednictwem poczty polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie USOS.
4. Student udaje się do Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki, w której realizowane będą zadania badawcze związane z przygotowaniem pracy dyplomowej w celu uzyskania zgody.
5. Student, po uzyskaniu zgody Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki, zobowiązany jest zwrócić 1 egzemplarz wniosku do właściwego pracownika Dziekanatu, 2 egzemplarz student składa u promotora pracy.

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM