Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 13.02.2023 r. w sprawie: składania wniosku do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

 

780.020.5.2023

 

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 13.02.2023 r.

 

 

w sprawie: składania wniosku do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

  1. Student wypełnia 2 egzemplarze wniosku w wersji edytowalnej (załącznik nr 1).
  2. Wypełnione wnioski wraz z oryginalnym podpisem promotora pracy student dostarcza do właściwego pracownika Dziekanatu  celem podpisania przez Prodziekana ds. studenckich.
  3. Student odbiera osobiście z Dziekanatu podpisane wnioski. Dopuszczalne jest wysłanie wniosków do studenta za pośrednictwem poczty polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie USOS.
  4. Student udaje się do Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki, w której realizowane będą zadania badawcze związane z przygotowaniem pracy dyplomowej w celu uzyskania zgody.
  5. Student, po uzyskaniu zgody Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki, zobowiązany jest zwrócić 1 egzemplarz wniosku do właściwego pracownika Dziekanatu. Dodatkowo student informuje promotora pracy o uzyskanej zgodzie.

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM