Komunikat nr 8 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie uzyskania zgód i opinii dotyczących prowadzenia badań z udziałem ludzi lub materiału biologicznego pochodzącego od ludzi

780.020.16.2023

 

Komunikat nr 8
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie: uzyskania zgód i opinii dotyczących prowadzenia badań z udziałem ludzi lub materiału biologicznego pochodzącego od ludzi

 1. Zgodnie z Komunikatem nr 13 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 27 kwietnia 2023 roku, pracownicy UJCM prowadzący badania naukowe zobowiązani są do uzyskanie pozytywnej opinii jednej z poniżej wskazanych Komisji:
  • Komisji Bioetycznej UJ – w przypadku badań spełniających kryteria eksperymentu medycznego.
   Komisja wydaje opinię wyłącznie na nazwisko lekarza/lekarza dentysty (ze specjalizacją), który jest uprawniony do prowadzenia eksperymentu medycznego zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej. W przypadku eksperymentu stanowiącego analizę materiału biologicznego (niepobranego w ramach eksperymentu od jego uczestnika), możliwe jest wydanie opinii na nazwisko osoby niebędącej lekarzem/lekarzem dentystą.
  • Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM (powołanej Decyzją nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 kwietnia 2023 roku)w przypadku badań niestanowiących eksperymentów medycznych.
   Komisja rozpatruje m.in. wnioski o wyrażenie opinii na przeprowadzenie badań z udziałem ludzi lub wykorzystaniem danych osobowych, w tym: badań obserwacyjnych, badań retrospektywnych, innych badań nie spełniających definicji eksperymentu medycznego, a wymagających opinii Komisji np. z wykorzystaniem istniejących baz danych.
 1. W przypadku badań realizowanych przez studentów lub doktorantów wniosek wraz   z załącznikami do właściwej Komisji składa opiekun naukowy studenta/ doktoranta lub promotor pracy licencjackiej (z wyłączeniem prac realizowanych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo) oraz promotor pracy magisterskiej.
 2. Obowiązek złożenia wniosku o wydanie opinii właściwej Komisji dotyczy wszystkich studentów, którzy realizowali seminaria dyplomowe w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 i studentów rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2023/2024.
 3. Opinia Komisji musi być dołączona do pracy dyplomowej jako załącznik.
 4. Wniosek do Komisji powinien zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym jednostka UJ CM) oraz opis kwalifikacji zawodowych Wnioskodawcy,
  2. imiona i nazwiska, miejsce pracy osób wchodzących w skład zespołu badawczego,
  3. tytuł badania, jego szczegółowy opis i uzasadnienie co do celowości i wykonalności badania,
  4. dane o potencjalnych ryzykach związanych z realizacją badania,
  5. dane o spodziewanych korzyściach poznawczych oraz ewentualnie przewidywanych innych korzyściach dla osób biorących udział w projekcie,
  6. inne dokumenty wymagane przez Komisję, wskazane na jej stronie internetowej.
 5. Aktualnie wnioski do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM należy składać w wersji papierowej uwzględniając dane zamieszczone w pkt. 5 do Działu Nauki, ul. Podwale 3,
  II piętro, do czasu uruchomienia aplikacji do składania wniosków drogą elektroniczną.
 6. Wszystkie informację dotyczące działalności Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM w najbliższym czasie zostaną zamieszone na stronie https://kebn.cm.uj.edu.pl/. Zachęcamy
  do zapoznania się z zawartością strony i śledzenia zamieszczanych tam na bieżąco informacji.

 

 

 

 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ