Regulamin Nagrody Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum za najlepszą pracę magisterską w danym roku akademickim

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ustanawia Nagrodę za najlepszą pracę magisterską w danym roku akademickim, chcąc w ten sposób promować najbardziej innowacyjnych, twórczych i ambitnych autorów prac magisterskich zachęcając studentów do rozwijania swoich naukowych zainteresowań.

 1. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM za najlepszą pracę magisterską, zwana dalej „Nagrodą”, adresowana jest do absolwentów danego roku akademickiego studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (oraz wygaszanych studiów jednolitych magisterskich), którzy obronili pracę magisterską do 31 października.
 2. Praca musi odpowiadać wytycznym dotyczącym pisania prac dyplomowych obowiązującym na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 3. Do tytułu najlepszej pracy magisterskiej pretendować może dowolna liczba prac. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
  • praca kazuistyczna lub studium przypadku,
  • praca poglądowa,
  • praca badawcza.
 4. Z inicjatywą przyznania nagrody występuje przewodniczący komisji egzaminu magisterskiego, który składa do Dziekana Wydziału następującą dokumentację konkursową, tj.:
  • wniosek do Dziekana (dane osobowe kandydata, temat pracy i nazwa jednostki, w której praca została wykonana, dane promotora i recenzenta)
  • uzasadnienie merytoryczne
  • opinie promotora i recenzenta pracy wnoszących o wyróżnienie pracy
  • 1 egzemplarz pracy magisterskiej

  Zgłaszane prace powinny być dostarczane do Dziekana Wydziału w teczkach z dopiskiem „Konkurs na Nagrodę Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – rok akademicki …../……)” w terminie do 30 listopada danego roku akademickiego.

 5. Dziekan przedstawia złożone wnioski „Komisji Konkursowej” w skład której wchodzą: Dziekan (Przewodniczący) i Prodziekani Wydziału oraz Dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład Wydziału.
 6. Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją wniosków, podejmuje decyzję o przyznaniu nagród większością głosów.
 7. Laureatowi nagrody podczas posiedzenia Rady Wydziału wręczony zostanie list gratulacyjny. List taki otrzymuje także promotor nagrodzonej pracy. Nagroda pieniężna dla laureata przekazywana jest na konto bankowe.
Wielkość fontu
Kontrast