Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: procedury uwzględniania zaliczonego już przedmiotu

W związku § 11 ust. 2-6 Regulaminu Studiów UJ wprowadzam na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM procedurę dotyczącą uwzględniania zaliczonego już przedmiotu (przepisania ocen).

 1. Student wypełnia podanie o przepisanie ocen oraz załączoną do podania tabelę. Do podania załącza dokumenty poświadczające zaliczenie przedmiotów (indeks lub karta przebiegu studiów wydana przez uczelnię) wraz z sylabusami z ww. dokumentacją zgłasza się do koordynatorów przedmiotów w celu uzyskania opinii o możliwości przepisania oceny. Wzór podania wraz z tabelą stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Koordynator na podstawie przedłożonego przez studenta sylabusu zaliczonego przedmiotu dokonuje analizy zbieżności uzyskanych efektów kształcenia i opiniuje możliwość przepisana oceny. Swoją opinię odnotowuje w tabeli przedłożonej przez studenta.
 3. Student składa do właściwego Prodziekana ds. studenckich podanie wraz z kompletem załączników, tj.:
  • sylabusami zrealizowanych przedmiotów,
  • indeksem lub kartą przebiegu studiów wydaną przez uczelnię,
  • uzupełnioną tabelą z opiniami koordynatorów przedmiotów.
 4. Prodziekan w oparciu o przedłożoną dokumentację podejmuje rozstrzygnięcie we wnioskowanej przez studenta sprawie. W przypadku zaliczenia przedmiotu, zostaje on uwzględniony z liczbą godzin i punktacją ECTS obowiązującą w danym roku akademickim.
 5. Do chwili wydania decyzji przez Prodziekana student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach.
 6. Ostateczny termin składania podań we właściwym dziekanacie upływa 15 października danego roku akademickiego.

Powyższa procedura obowiązuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od 1 października 2018 roku. Traci moc Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 31 lipca 2015 r.

 

Prodziekan  Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

 

Załącznik nr 1

Wielkość fontu
Kontrast