Komunikat nr 8 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: przepisywania oceny z zaliczonego już przedmiotu

Na podstawie § 11 ust. 2-6, 9 oraz § 2 ust. 12 Regulaminu studiów UJ (Uchwała nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. z późn. zm.) wprowadzam procedurę przepisywania oceny z zaliczonego już przedmiotu na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 1. Student wypełnia elektronicznie tabelę (wzór tabeli stanowi  załącznik nr  1 do niniejszego komunikatu) z wykazem przedmiotów do przepisania ocen.

Wypełnioną tabelę wraz ze skanami dokumentów poświadczających zaliczenie przedmiotów tj.:

            a. indeksu (strona z imieniem i nazwiskiem studenta oraz strona poświadczająca zaliczenie przedmiotu) lub karty przebiegu studiów wydanej przez uczelnię;

            b. sylabusów przedmiotów

student przesyła mailowo (obowiązuje korespondencja ze maila w domenie uj.edu.pl) do koordynatorów przedmiotów w celu uzyskania opinii o możliwości przepisania oceny.

 1. Koordynator na podstawie przesłanych przez studenta dokumentów dokonuje analizy zbieżności uzyskanych efektów kształcenia i opiniuje możliwość przepisana oceny. Swoją opinię przesyła w odpowiedzi mailowej do studenta.
 2. Student przekazuje mailowo (obowiązuje korespondencja z maila w domenie uj.edu.pl) do właściwego pracownika dziekanatu wniosek o przepisanie oceny skierowany do Prodziekana ds. studenckich (wzór maila stanowi załącznik nr  2 do niniejszego komunikatu) wraz z załącznikami: 
  1. skanami indeksu lub karty przebiegu studiów wydanej przez uczelnię, potwierdzającymi zaliczenie przedmiotów;
  2. skanami sylabusów zrealizowanych przedmiotów;
  3. uzupełnioną tabelą;
  4. opiniami koordynatorów przedmiotów (opinie powinny mieć formę plików pdf pobranych ze skrzynki mailowej i dokumentujących prośbę studenta o opinię oraz odpowiedź koordynatora w sprawie)
 3. Prodziekan ds. studenckich w oparciu o przedłożoną dokumentację podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie przepisania oceny. W przypadku zaliczenia przedmiotu zostaje on uwzględniony
  z liczbą godzin i punktacją ECTS obowiązującą w danym roku akademickim na danym kierunku, formie i poziomie studiów.
 4. Student otrzymuje rozstrzygnięcie w sprawie przepisania ocen w formie mailowej. Do chwili wydania decyzji przez Prodziekana student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach.
 5. Ostateczny termin przesyłania wniosków o przepisanie ocen z przedmiotów odbywających się w semestrze zimowym i przedmiotów całorocznych (zgodnie z programem studiów, który realizuje student na Wydziale Nauk o Zdrowiu) upływa 30 października danego roku akademickiego, przedmiotów z semestru letniego – 28 lutego danego roku akademickiego.

Powyższa procedura obowiązuje od 9 października 2020 r. Traci moc Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: procedury uwzględniania zaliczonego już przedmiotu

 

                                                                                                                                                                        dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ                 

                                                                                                                                                                 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu               

 

Wielkość fontu
Kontrast