Warunki i zasady zaliczenia praktyki na podstawie § 7 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm.

„W przypadku, gdy program studiów przewiduje praktyki, dziekan może wyrazić zgodę na ich zaliczenie przez studenta, który posiada udokumentowane doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyki.”

1. Warunkiem wyrażenia zgody na zaliczenie przez studenta praktyki/praktyki zawodowej o której mowa powyżej jest złożenie przez studenta wniosku, który stanowi załącznik nr 4.

2. Zaliczenie przez studenta praktyki/praktyki zawodowej na podstawie udokumentowanego doświadczenia potwierdzającego osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do danego rodzaju praktyki/praktyki zawodowej w danym roku akademickim.

3. Student składa wniosek zaopiniowany przez koordynatora danej praktyki/praktyki zawodowej do Dziekana ds. studenckich w okresie nie krótszym niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.

4. Dziekan przed podjęciem decyzji może zasięgnąć opinii kierownika kierunku studiów.

5. W przypadku wydania przez Dziekana pozytywnej decyzji student zwolniony zostaje z odbywania praktyki/praktyki zawodowej, ale zobowiązany jest do spełnienia warunku zaliczenia określonego w sylabusie i złożenia wymaganej dokumentacji do koordynatora praktyki/praktyki zawodowej, co stanowi postawę do wpisania zaliczenia w systemie USOS.

 

 

Opracował Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia
wraz z Kierunkowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia w dniu 21.04.2021 r.

Wielkość fontu
Kontrast