Indywidualny plan i program studiów

Uchwała nr 10/1/2022
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

w sprawie: zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujących na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Na podstawie §24 i §25 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujące na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Uchwała nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujących na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego 2021/2022.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

Załączniki: