Zasady dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 1. Student, którego praca naukowa została zakwalifikowana na konferencję, chcąc otrzymać zwrot kosztów wyjazdu może złożyć stosowne podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z prośbą o dofinansowanie.

 2. Podanie takie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie wyjazdu,

 • tytuł i streszczenie pracy,

 • potwierdzenie przyjęcia pracy do prezentacji (wystawione przez organizatora konferencji),

 • nazwa, termin, miejsce, program i organizator konferencji,

 • określenie przewidywanych kosztów z wyszczególnieniem opłaty konferencyjnej, kosztów przejazdu i zakwaterowania (ewentualny zwrot funduszy odbywa się po okazaniu stosownych faktur i rachunków),

 • poparcie opiekuna koła naukowego, do którego należy student,

 • poparcie Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

 1. Powyższe dokumenty zostaną rozpatrzone przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, który podejmie decyzję o udzieleniu dofinansowania, w zależności od sytuacji finansowej Wydziału.

 2. Jedna praca może być objęta dofinansowaniem tylko jeden raz.

 3. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM na minimum 10 dni przed konferencją (brana jest pod uwagę data wpływu podania do Biura Dziekana).

 4. W przypadku złożenia wniosku po wyznaczonym w pkt. 5 terminie – nie będzie on rozpatrywany.  

 

Kraków, dnia 1 października 2014 r.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek