List otwarty Dziekana w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów

 

List otwarty
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

w sprawie: zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o obowiązującym wszystkich nauczycieli Zarządzeniu nr 79 Rektora UJ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów. 

Zgodnie z w/w zarządzeniem osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są zobowiązane do informowania mailowo właściwego Prodziekana o następujących zdarzeniach:

  1. nieodbyciu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie i harmonogramie z podaniem powodu,
  2. zastępstwie prowadzącego zajęcia przez inną osobę,
  3. odwołaniu wyznaczonego terminu konsultacji ze studentami,
  4. odwołaniu wyznaczonego terminu egzaminu.

Uprzejmie proszę aby o powyższych zdarzeniach informować także opiekuna roku. Wykaz opiekunów jest dostępny na stronie: https://wnz.cm.uj.edu.pl/strona-glowna/przedstawiciele-na-kadencje-2020-2024/.
Ponadto opiekun zobligowany jest poinformować o zdarzeniu starostę roku.

Dane do kontaktu:
Prof. hab. Maria Kózka, Prodziekan WNZ  ds. dydaktyki – maria.kozka@uj.edu.pl

Równocześnie proszę wszystkich nauczycieli by przekazywane Prodziekanom i opiekunom lat zawiadomienie o powyższych zdarzeniach było uzupełnione o informacje dotyczące: warunków, sposobu i terminu odrabiania zajęć dydaktycznych. Wyjaśniam jednocześnie, że:

  • odrobienie zajęć konieczne jest w przypadku nieobecności spowodowanej wyjazdem służbowym lub krótkim zwolnieniem lekarskim,
  • w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego (pow. 30 dni) pracownik ma obniżone pensum, a kierownik zakładu zobowiązany jest do wyznaczenia zastępstwa lub wnioskowania o zawarcie umowy na prowadzenie zajęć. 

W wyjątkowych sytuacjach związanych z problemem odrabiania zajęć kierownik zakładu – powiadomiony przez pracownika – kontaktuje się  z właściwym Prodziekanem.

 

 

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
dr hab.  Piotr Pierzchalski, prof.UJ

Wielkość fontu
Kontrast