Wytyczne dotyczące sposobu sporządzania harmonogramu zajęć oraz harmonogramu seminariów dyplomowych (dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Harmonogram zajęć powinien zawierać elementy tj.:

 • kierunek/rodzaj studiów i rok studiów,
 • semestr (letni/zimowy),
 • termin zajęć dydaktycznych,
 • nazwa przedmiotu zgodna z planem studiów,
 • forma zajęć dydaktycznych np. wykład/ćwiczenia,
 • grupa (numer lub nazwa grupy),
 • imię i nazwisko prowadzącego zajęcia,
 • miejsce odbywania zajęć (budynek, nr sali)
 • podpis opiekuna roku z podaniem adresu e-mail do kontaktu.

Harmonogram seminariów dyplomowych: 

 1. Po zakończeniu rejestracji internetowej w systemie USOSweb na seminaria dyplomowe przez studentów Koordynator seminarium dyplomowego / Promotor (opiekun grupy seminaryjnej) zgłasza opiekunowi roku terminy spotkań uzgodnione ze swoją grupą seminaryjną (spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu).
 2. Opiekun roku przesyła do administracji Dziekanatu harmonogram seminariów dyplomowych stanowiący załącznik nr. 1 do harmonogramu zajęć w przypadku semestru zimowego najpóźniej do 31 października oraz semestru letniego do 15 marca danego roku akademickiego.

 

 

 

Opracował Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia
wraz z Kierunkowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia w dniu 19.05.2021 r.

Wielkość fontu
Kontrast