Wszczęcie przewodu doktorskiego – wykaz dokumentów

W przypadku przeprowadzania przewodu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (wzór).  
 2. Deklaracja wyboru przedmiotów egzaminów doktorskich (wzór).  
 3. Kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego.  
 4. Opinia opiekuna naukowego (promotora) dotycząca kandydata i  koncepcji rozprawy doktorskiej wraz z informacją o stopniu jej zaawansowania.  
 5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach (wzór). Dane w wykazie powinny być udokumentowane  skanami certyfikatów, odznaczeń, listów gratulacyjnych, nagród itp.  
 6. Wydrukowane dwie publikacje naukowe w tym:
 7. Propozycje tematu  oraz konspekt pracy doktorskiej w wersji papierowej (zgodnie z podanym wzorem) (9 egz.) – po wcześniejszej akceptacji konspektu pracy doktorskiej przez Prodziekana Wydziału ds. stopni i rozwoju naukowego.  
 8. Zgoda Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań wraz z załącznikami dołączonymi do wniosku : protokół badania i streszczenie protokołu lub oświadczenie promotora, że charakter prowadzonych badań nie wymaga powyższej zgody.  
 9. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego (wzór).  
 10. Słuchacz studiów doktoranckich UJ – zaświadczenie.  
 11. W przypadku osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub uniwersyteckich ZOZ oraz nie będących studentami studiów doktoranckich UJ zobowiązanie do przejęcia kosztów przewodu doktorskiego  przez jednostkę  zatrudniającą kandydata do wszczęcia przewodu lub przez samego kandydata (wzór) na zasadach określonych w stosownej umowie.  
 12. Kwestionariusz osobowy (wzór).  
 13. Dane kontaktowe doktoranta i promotora.  
 14. Oświadczenie o sposobie realizacji rozprawy doktorskiej (wzór).
 15. Klauzula RODO
 16. W przypadku powołania promotora pomocniczego należy złożyć dodatkowe dokumenty.

Kandydat  może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie  tytułu profesora.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
 • Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra  właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:
  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowego Grantu”
  • opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311 z późn. zm.).
Wielkość fontu
Kontrast