Dokumenty wymagane w przypadku powołania promotora pomocniczego

Osoba powołana do pełnienia funkcji promotora pomocniczego powinna przedłożyć:

  1. Wniosek promotora pracy doktorskiej uzasadniający powołanie promotora pomocniczego.  
  2. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.  
  3. Oświadczenie o długości stażu pracy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz liczbie wypromowanych magistrów lub licencjatów.  
  4. CV wraz z dorobkiem naukowym.  
  5. Oświadczenie o przyjęciu funkcji promotora pomocniczego bez wypłaty honorarium za pełnienie tej funkcji.  
  6. Oświadczenie o pełnieniu takiej funkcji lub jej braku w innym przewodzie doktorskim.  
  7. Oświadczenie, iż nie jest wszczęte postępowanie habilitacyjne (w momencie powoływania promotora pomocniczego do przewodu doktorskiego).
Wielkość fontu
Kontrast