ROK AKADEMICKI 2020/2021

Procedury COVID-19:

Procedura postępowania dla studentów UJ CM w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 + wersja angielska

Procedury COVID-19 – Zajęcia – nauczyciele akademiccy, studenci + wersja angielska

Procedura postępowania dla pracowników UJ CM w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

Pozostałe procedury dostępne są na stronie https://intranet.cm-uj.krakow.pl/index.php/intranet/biblioteka_drukow

 

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 10.06.2021 r. w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń klinicznych/praktyk/praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej

Decyzja nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2021 roku w sprawie: zajęć praktycznych dla studentów w szpitalach Małopolski.

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Decyzja nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 października 2020 roku w sprawie:  zajęć praktycznych/ praktyk studenckich dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 października 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum od dnia 20.10.2020

Przeniesienie obowiązków dotyczących realizacji i zaliczenia danego przedmiotu wynikające z programu studiów na kolejny rok akademicki tj. 2020/2021 z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne do opracowania harmonogramów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Komunikat nr 19 Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Postępowanie w sytuacji kontaktu pracowników lub studentów/doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19

Instrukcja umawiania spotkań z pracownikami dziekanatu  w kalendarzu MSOffice