Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 24 maja 2019 roku w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP

137.0202.1.2019

Pismo okólne nr 1
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 24 maja 2019 roku

 

w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP

 

Uprzejmie informuję, że rozliczenie godzin dydaktycznych za rok akademicki 2018/2019 powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu zajęć, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 r.

 

Proszę o bezwzględne dotrzymanie wskazanego wyżej terminu, z uwagi na fakt, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego.

 

Zasady rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2018/2019 zawarte są w: 

  • Uchwale nr 44/IV/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
  • Zarządzeniu nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz  Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum,
  • Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8 Prorektora Uniwersytetu  Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum regulaminu wynagradzania.

 

Przypominam, iż odpowiedzialność za należyte prowadzenie i dokumentowanie działalności dydaktycznej prowadzonej w instytutach, katedrach, klinikach i zakładach spoczywa na kierownikach tych jednostek i jest związana z ich obowiązkiem organizowania i nadzorowania działalności dydaktycznej w kierowanej jednostce określonym w przepisach Statutu UJ.

 

Termin składania rozliczenia pensum w przypadku jednostek, które prowadzą kursy zlecone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego we wrześniu 2019 roku zostaje przedłużony do 10 października 2019 r.

 

W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość składania korekt złożonego wcześniej rozliczenia godzin dydaktycznych za dany rok akademicki, nie później jednak niż do 31 października, po uprzedniej akceptacji przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum pisemnego wniosku w sprawie korekty rozliczenia. Wszelkie zmiany danych w systemach i w dokumentacji po 31 października nie będą możliwe.

 

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe realizowana będzie w oparciu o przedłożone przez jednostkę:

  • pełne rozliczenie wykonania godzin dydaktycznych, obejmujące wszystkie godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w jednostce przez etatowych pracowników UJ CM, doktorantów oraz osoby niezatrudnione w UJ CM (wygenerowane z systemu USOS formularze zbiorczego oraz indywidualnego wykonania zajęć dydaktycznych),
  • przesłane zlecenia wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102 Rektora UJ z dnia 30 września 2015 r. – formularz do pobrania w Bibliotece Druków na stronie https://dso.cm-uj.krakow.pl/druki-do-pobrania/),
  • podpisane przez pracowników oświadczenia dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74 Rektora UJ z dnia 23 grudnia 2004 r. – formularz do pobrania w Bibliotece Druków na stronie https://dso.cmuj.krakow.pl/druki-do-pobrania/).

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych CM pokój 41.

 

Jednocześnie przypominam, że naliczenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w bieżącym roku akademickim odbywa się zgodnie z minimalnymi stawkami określonymi w Regulaminie wynagradzania pracowników UJ CM stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 13 marca 2017 roku lub na podstawie stawek ustalonych przez Dziekana Wydziału i potwierdzonych przez Zastępcę Kwestora UJ ds. CM.

 

Informacji dotyczących rozliczenia pensum udzielają:

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki