Szkolenie dla studentów, praktykantów z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym

Z dniem 1 września 2014 r. na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pod adresem https://www.su.krakow.pl/kariera/szkolenia-kursy#dla-studentow zamieszczone zostały materiały szkoleniowe „Szkolenie dla studentów, praktykantów z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska” oraz Oświadczenie o zapoznaniu przez studenta, praktykanta z tym materiałem. W związku z powyższym wszyscy studenci i praktykanci przed rozpoczęciem zajęć praktycznych na terenie Szpitala zobowiązani są do zapoznania się z materiałem szkoleniowym  oraz podpisania Oświadczenia w 3 egzemplarzach.

Oświadczenia należy obowiązkowo dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć, ale nie później niż do 31 października danego roku akademickiego do:

  • właściwego Dziekanatu (jeden egzemplarz)
  • opiekuna zajęć praktycznych na terenie Szpitala (drugi egzemplarz)

Zminiaturyzowaną formę Oświadczenia student, praktykant jest zobowiązany posiadać podczas odbywania zajęć, w celu okazania go osobom uprawnionym do prowadzenia kontroli sprawdzającej nabycie przez studenta, praktykanta umiejętności praktycznych (trzeci egzemplarz).