Ubezpieczenie zdrowotne

Pełnoletni studenci poniżej 26 roku życia podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny ubezpieczonych rodziców, dziadków lub małżonka. Aby student po ukończeniu 18 roku życia zachował prawo do ubezpieczenia zdrowotnego musi zostać zgłoszony przez członka rodziny.

Dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości, aby student został zgłoszony do ubezpieczenia przez członka rodziny obowiązek ten przechodzi na Uczelnię. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek studenta.

Po ukończeniu 26 roku życia studenci nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mogą podlegać temu ubezpieczeniu z tytułu posiadania statusu studenta. W pierwszej kolejności podlegają oni jednak zgłoszeniu do ubezpieczenia z własnego tytułu (takiego jak zatrudnienie czy prowadzenie działalności gospodarczej), w kolejnej przez małżonka (o ile ten jest ubezpieczony), a w ostatniej kolejności zgłaszani są przez Uczelnię. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek studenta.

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia przez Uczelnię tracą prawo do ubezpieczenia z dniem obrony lub ze względu na rezygnację ze studiów, skreślenie lub inne okoliczności powodujące utratę statusu studenta.

 Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty,
  • ważna legitymacja.

Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • aktualny paszport,
  • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
  • ważna legitymacja,
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

W przypadku podjęcia pracy, objęcia ubezpieczeniem przez współmałżonka, itp. należy zgłosić wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego .

Kontakt:

Agnieszka Ameryk-Marszałek
agnieszka.ameryk-marszalek@uj.edu.pl,
tel: 12 634 33 97 w. 21,
ul. Michałowskiego 12, pok. 215
od pn – pt (z wyłączeniem czwartku) w godz: 10.00-14.00

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ.