List Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: planów pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018

780.4021.3.2017                                                                                                                                                               Kraków, dnia 13 września 2017 r.

 

 

Szanowni Państwo

– Dyrektorzy Instytutów
– Kierownicy Katedr, Klinik, Zakładów, Pracowni WNZ
– Koordynatorzy odpowiedzialni za planowanie/rozliczanie pensum w jednostkach Wydziału

 

Szanowni Państwo,

                W nawiązaniu do uchwały nr 45/III/2017 Senatu UJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz pisma okólnego nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018 w UJ CM – uprzejmie informuję, że termin składania do Dziekanatu WNZ planów pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018 upływa w dniu 15 listopada 2017 r.

Uprzejmie informuję, że plany dydaktyczne należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w/w uchwale i piśmie okólnym. Proszę, aby zbiorcze plany zajęć zostały opatrzone podpisem kierownika Katedry/Kliniki/Zakładu/Pracowni oraz zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora Instytutu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na zastosowanie przelicznika godzin obliczeniowych x2 w przypadku prowadzenia zajęć w języku obcym na studiach stacjonarnych (z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języków obcych oraz zajęć prowadzonych na podstawie umów cywilno-prawnych). Nie jest jednak możliwe zastosowanie przelicznika x 1,5 za powadzenie zajęć w soboty/niedziele/święta.

W przypadku jednostek WNZ prowadzących zajęcia dydaktyczne dla studentów innych wydziałów – uprzejmie przypominam, że zaplanowane mogą być wyłącznie te zajęcia, które zostały wcześniej formalnie „zamówione” przez dziekanów zainteresowanych Wydziałów.

Przypominam także o potrzebie takiego zaplanowania pensum by było one wypełnione w całości na studiach stacjonarnych.

 

 

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Do wiadomości:
– Dział Spraw Osobowych UJ CM