Nowoczesny, wysokorozdzielczy spektrometr masowy z ultrasprawnym chromatografem cieczowym UPLC-IMS-qToF

Dzięki dofinansowaniu z programu ID.UJ oraz POB-u qLIFE, Wydział Nauk o Zdrowiu poszerzył posiadaną infrastrukturę badawczą o jeden z najnowocześniejszych spektrometrów masowych dostępnych obecnie na rynku. Zakupiona aparatura będzie służyć przede wszystkim dalszemu rozwojowi prowadzonych na Wydziale badań z zakresu glikomiki strukturalnej i funkcjonalnej – niezwykle prężenie rozwijającej się dziedziny nauk biomedycznych. W przyszłości spektrometr będzie stanowił integralną część Laboratorium Glikomiki w Centralnym Laboratorium Analitycznym w obrębie nowego Kampusu Medycznego w Prokocimiu.

Zakupiony zestaw analityczny firmy Waters™ składa się z ultrasprawnego chromatografu cieczowego Acquity™ I-Class Plus z detektorem fluorescencyjnym, sprzężonego poprzez źródło jonizacji typu electrospray (ESI) ze spektrometrem Vion™ IMS-qToF. Spektrometr jest wysokorozdzielczym, tandemowym aparatem z kwadrupolowym filtrem mas, komorą kolizyjną pracującą w technologii T-Wave™ oraz analiztorem czasu przelotu (ang. time-of-flight, ToF). Dodatkowo, spektrometr posiada moduł do analizy ruchliwości jonów (ang. ion mobility spectrometry – IMS). Technologia IMS pozwala na dodatkowy rozdział analizowanych jonów pod względem ich ładunku, wielkości, oraz konformacji przestrzennej. Umożliwia to zwiększenie rozdzielczości analiz oraz otrzymywanie czystszych widm masowych. Ponadto, spektrometria ruchliwości jonów ułatwia identyfikację związków izomerycznych/izobarycznych poprzez ich charakterystykę pod względem dodatkowego parametru jakim, obok czasu retencji oraz stosunku masy do ładunku (m/z), jest tzw. przekrój kolizyjny cząsteczek (ang. collision cross section, CCS). 

Wszystkie elementy systemu analitycznego pracują pod kontrolą jednego, bazodanowego oprogramowania Waters UNIFY™, służącego do obsługi aparatury oraz gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji i raportowania danych. Oprogramowanie zawiera bazy danych do glikomiki i umożliwia automatyczne dopasowanie rejestrowanych widm do bibliotek oraz tworzenie bibliotek własnych.

Głównym obszarem badawczym, w którym będzie wykorzystywana zakupiona aparatura analityczna jest jakościowa oraz ilościowa analiza struktur cukrowych (glikanów) w materiale biologicznym (komórki, tkanki, płyny ustrojowe).  Nowoczesna i zaawansowana analiza glikozylacji białek i lipidów pozwoli, z jednej strony badać rolę struktur cukrowych w podstawowych procesach biologicznych i fizjologicznych. Z drugiej zaś, ma na celu analizę zmian glikozylacji towarzyszących chorobom człowieka, poszukiwanie glikanowych markerów tych chorób, czy wreszcie poszukiwanie nowych celów terapeutycznych.  Urządzenie będzie dostępne dla wszystkich badaczy zainteresowanych tym obszarem badań, jak i również wszystkich, którzy w swoich planach naukowych widzą korzyści z wykorzystania tego zaawansowanego urządzenia.

W najbliższym czasie, poza udziałem w realizacji projektów własnych Wydziału Nauk o Zdrowiu, spektrometr IMS-qToF będzie wykorzystywany w ramach współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i jednostkami UJCM, takimi jak Katedra i Klinika Hematologii UJCM, Katedra i Klinika Endokrynologii UJCM, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ czy Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ