Procedura składania dokumentów w celu odbycia praktyki/praktyki zawodowej w miejscu wskazanym przez studenta

 1. Studenci wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM mają możliwość odbywania praktyki/praktyki zawodowej w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, po uzyskaniu pozytywnej opinii Koordynatora praktyki/praktyki zawodowej, a w przypadku kierunków elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne również opinii Kierownika kierunku Studiów.
  Koordynator praktyki/praktyki zawodowej zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w proponowanym przez studenta miejscu możliwe jest zrealizowanie założonych efektów uczenia się i w porozumieniu z Kierownikiem kierunku Studiów (dotyczy kierunków: elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo  i ratownictwo medyczne) wysyła do studenta opinię pocztą mailową z domeny uj.edu.pl (załącznik nr 3).

 2. Studenci wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM mają możliwość odbywania praktyki/praktyki zawodowej w wybranym przez siebie miejscu innym niż wskazanym w punkcie pierwszym procedury w uzasadnionych przypadkach (w szczególności: osobiste problemy zdrowotne, opieka nad dzieckiem, udokumentowana trudna sytuacja materialna, w tym pobieranie stypendium socjalnego), po uzyskaniu pozytywnej opinii Koordynatora praktyki/praktyki zawodowej, a w przypadku kierunków elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo  i ratownictwo medyczne również opinii Kierownika kierunku Studiów.
  Koordynator praktyki/praktyki zawodowej zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w proponowanym przez studenta miejscu możliwe jest zrealizowanie założonych efektów uczenia się i w porozumieniu z Kierownikiem kierunku Studiów (dotyczy kierunków: elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne) wysyła do studenta opinię pocztą mailową z domeny uj.edu.pl (załącznik nr 3).

 3. Student ubiegający się o możliwość realizacji praktyki/praktyki zawodowej we wskazanym przez siebie miejscu, zobowiązany jest złożyć do Prodziekana ds. studenckich wniosek wraz z kompletem dokumentów na minimum 30 dni roboczych przed wskazanym terminem ich rozpoczęcia, a w przypadku ich odbycia w terminie wakacyjnym do dnia 12 czerwca danego roku akademickiego.
   
 4. Komplet wymaganych przez uczelnię dokumentów zawiera:
 5. W przypadku chęci odbycia praktyki w jednostce Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (Instytut, Zakład, Jednostka, Katedra) studenci kierunków zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia zobowiązani są do złożenia:
  1. wniosku (załącznik nr 1)
  2. oryginału zgody na odbycie praktyki (załącznik nr 4),
  3. opinii Koordynatora praktyki (załącznik nr 3).
 1. Pracownik Dziekanatu przyjmuje komplet dokumentów, wystawia skierowanie i/lub porozumienie i kieruje sprawę do decyzji Prodziekana ds. studenckich.
   
 2. Prodziekan ds. studenckich w oparciu o przedłożoną dokumentację podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody i skierowania studenta na praktykę/praktykę zawodową.
   
 3. Pracownik Dziekanatu przesyła komplet dokumentów tj. skierowanie i/lub porozumienie wraz z kserem polisy OC i NNW oraz sylabusem przedmiotu, którego dotyczy praktyka/praktyka zawodowa do instytucji przyjmującej studenta.

 

Uwaga!
Wniosek wraz z dokumentacją przygotowany na niewłaściwym wzorze, niekompletny, błędnie wypełniony lub złożony po wyznaczonym terminie nie będzie przyjmowany.

 

 

Opracował Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia  
wraz z Kierunkowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia  w dniu 17.05.2023 r.