Procedura składania dokumentów w celu odbycia praktyki/praktyki zawodowej w miejscu wskazanym przez studenta

 1. Studenci kierunków zdrowie publiczne (studia I i II stopnia) oraz zarządzanie w ochronie zdrowia (studia I i II stopnia) zainteresowani odbyciem praktyki w wybranej przez siebie instytucji (innej niż wskazana przez uczelnię) odbywają konsultację z koordynatorem praktyki w celu uzyskania jego opinii.
   
  Koordynator praktyki zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w proponowanym przez studenta miejscu praktyki możliwe jest zrealizowanie założonych efektów uczenia się. Po pozytywnym zweryfikowaniu propozycji studenta, koordynator praktyki wysyła do studenta swoją opinię pocztą mailową z domeny uj.edu.pl (załącznik nr 4).

 2. Studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo I i II stopnia, ratownictwo medyczne, elektroradiologia oraz fizjoterapia studia jednolite magisterskie mogą odbywać praktykę w wybranej przez siebie instytucji (innej niż wskazana przez uczelnię) – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności: osobiste problemy zdrowotne, opieka nad dzieckiem, udokumentowana trudna sytuacja materialna w tym pobieranie stypendium socjalnego) po odbyciu konsultacji z koordynatorem praktyki mających na celu uzyskanie jego opinii w sprawie.
   
  Koordynator praktyki zobowiązany jest do sprawdzenia, czy w proponowanym przez studenta miejscu praktyki możliwe jest zrealizowanie założonych efektów uczenia się.Po pozytywnym zweryfikowaniu propozycji studenta koordynator praktyki/praktyki zawodowej w porozumieniu z Kierownikiem Kierunku Studiów wysyła do studenta opinię pocztą mailową z domeny uj.edu.pl (załącznik nr 3).

 3. Student wnioskujący o możliwość realizacji praktyki/praktyki zawodowej we wskazanym przez siebie miejscu zobowiązany jest do uzyskania zgody i wymaganych podpisów kierownika wskazanej przez siebie instytucji przyjmującej na dokumencie zgody (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2).
  Komplet wymaganych przez uczelnię dokumentów zawiera:

   1. w przypadku odbycia praktyki w wybranym podmiocie zrzeszonym lub nie zrzeszonym w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących (Wykaz podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących)
    • wniosek do Dziekana
    • zgodę na odbycie praktyki/praktyki zawodowej wzór (załącznik nr 1),
    • opinię koordynatora praktyki – w przypadku kierunków zdrowie publiczne oraz zarządzanie w ochronie zdrowia (załącznik nr 4),
    • opinię koordynatora praktyki/praktyki zawodowej i Kierownika Kierunku Studiów – w przypadku kierunków pielęgniarstwo i położnictwo I i II stopień, ratownictwo medyczne, elektroradiologia oraz fizjoterapia studia jednolite magisterskie (załącznik nr 3).
   2. w przypadku odbycia praktyki w jednostce Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (Instytut, Zakład, Jednostka, Katedra)

  Dokumentacja na niewłaściwym wzorze, niekompletna, błędnie wypełniona lub złożona po wyznaczonym terminie nie będzie przyjmowana.

 4. Po uzyskaniu wymaganych opinii i zgody instytucji/zakładu przyjmującego student przekazuje do Dziekanatu oryginał zgody oraz pozostałe wymagane dokumenty na minimum 30 dni roboczych przed wskazanym w nich terminem rozpoczęcia praktyki.

 5. Pracownik Dziekanatu przyjmuje dokumenty, wystawia skierowanie i/lub porozumienie i kieruje do decyzji Prodziekana ds. studenckich.
   
 6. Prodziekan ds. studenckich w oparciu o przedłożoną dokumentację podejmuje decyzję w sprawie skierowania studenta na praktykę/praktykę zawodową.
   
 7. Pracownik Dziekanatu przesyła komplet dokumentów tj. skierowanie i/lub porozumienie wraz z kserem polisy OC i NNW oraz sylabusem przedmiotu, którego dotyczy praktyka do instytucji przyjmującej studenta.