Stanowisko ergo-spirometryczne

Wobec rosnącego znaczenia fizjologii wysiłku fizycznego w medycynie i w naukach o zdrowiu, istnieje konieczność wprowadzenia poszerzonego programu nauczania fizjologii wysiłku na kierunkach kształcenia realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest planowane powołanie w niedalekiej przyszłości na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM nowej jednostki – Katedry Fizjologii Wysiłku, która poza działalnością naukową, zapewniałaby kształcenie studentów w zakresie fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego. W tworzonej jednostce jednym z podstawowych narzędzi naukowych, które umożliwi kompleksowy pomiar parametrów fizyko-chemicznych zachodzących w ciele badanego w trakcie wysiłku fizycznego jest właśnie zakupione pełne stanowisko ergo-spirometryczne. Planowane badania pozwolą na precyzyjne określenie czynników warunkujących wydolność fizyczną człowieka m.in. w procesie starzenia się jak i w przebiegu licznych chorób, zwłaszcza chorób metabolicznych oraz chorób układu sercowo-naczyniowego człowieka.