Załącznik nr 1: Zasady zaliczenia studentowi działającemu w ramach wolontariatu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

  1. Student, który w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni wykonywał czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, może ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
  2. Podstawą ubieganie się o zaliczenie jest złożenie przez studenta zaświadczenia o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności w ramach działalności określonej w pkt.1.
  3. Student składa zaświadczenie do kierownika studiów niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć w uczelni jednak nie później niż do 2 tygodni od zakończenia działalności określonej w pkt.1.
  4. Kierownik studiów w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów i praktyk zawodowych realizowanych w danym roku akademickim przedstawia właściwemu Prodziekanowi wniosek o zaliczenie z podaniem rodzaju zajęć praktycznych/praktyk zawodowych i liczby godzin.
  5. Ostateczną decyzję o zaliczeniu podejmuje właściwy Prodziekan.