Warunki i zasady przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

 1. O przeniesienie na Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, może ubiegać się student innej uczelni w tym także zagranicznej po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. zaliczył pierwszy rok studiów,
  2. uzyskał w uczelni macierzystej efekty uczenia się umożliwiające wpisanie go na co najmniej drugi rok studiów na Uniwersytecie,
  3. spełnił warunki rekrutacji obowiązujące na Uniwersytecie w danym roku akademickim – wymóg ten nie dotyczy przypadku przeniesienia studenta na studia drugiego stopnia,
  4. w przypadku studentów studiujących do tej pory w trybie niestacjonarnym, przeniesienie jest możliwe na studia stacjonarne pod warunkiem uzyskania przez studenta z dotychczasowego roku studiów, średniej ocen nie niższej niż 4,5.
 1. Student ubiegający się o przeniesienie składa w oryginale do właściwego Dziekanatu wniosek stanowiący załącznik A wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej do 15 września danego roku akademickiego. Do wniosku student dołącza:
  1. opinię kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść,
  2. potwierdzony przez uczelnię macierzystą wypis z przebiegu studiów wraz z sylabusami (wykaz wszystkich zrealizowanych przedmiotów z określeniem liczby godzin, poszczególnych form zajęć i punktacją ECTS),
  3. plan studiów,
  4. potwierdzenie zaliczenia danego roku akademickiego,
  5. udokumentowaną skalę ocen obowiązującą w uczelni macierzystej,
  6. kopię świadectwa dojrzałości i inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji – wymóg ten dotyczy przypadku przeniesienia studenta na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,
  7. w przypadku przeniesienia studenta na studia drugiego stopnia – kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia potwierdzone przez stosowną komórkę uczelni macierzystej,
  8. w przypadku studentów chcących przenieść się ze studiów w trybie niestacjonarnym, na studia stacjonarne – potwierdzoną przez stosowną komórkę uczelni macierzystej średnią ocen z dotychczasowego roku studiów,  
  9. w przypadku dokumentów obcojęzycznych student przedstawia tłumaczenia ww. dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.
 1. Pracownik Dziekanatu sprawdza kompletność dokumentacji. W razie stwierdzonych braków powiadamia studenta o konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów. 
 2. Skompletowany wniosek pracownik Dziekanatu kieruje do Prodziekana ds. studenckich, który przedstawia całość dokumentacji koordynatorowi programowemu kierunku studiów. 
 3. Koordynator programowy kierunku porównuje programy studiów/efekty uczenia się realizowane w uczelni macierzystej z aktualnym programem obowiązującym na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, i przedstawia prodziekanowi ds. studenckich wykaz różnic programowych oraz opinię w sprawie możliwości ich realizacji po ewentualnym przeniesieniu.
 4. Negatywną decyzję o przeniesieniu prodziekan ds. studenckich wydaje w przypadku stwierdzenia zbyt dużych różnic programowych, których realizacja nie będzie możliwa pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
 5. Pozytywną decyzję o przeniesieniu prodziekan ds. studenckich wydaje jedynie w przypadku, gdy zrealizowanie różnic programowych będzie możliwe pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Na tej podstawie prodziekan ds. studenckich określa liczbę punktów zaliczeniowych podlegających uwzględnieniu i ustala rok, na który wpisany zostaje student, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe.