Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 03.04.2024 r. w sprawie: składania wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej

780.020.15.2024

 

Komunikat nr 2
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 03.04.2024 r.

 

w sprawie: składania wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej

  1. Student wypełnia 2 egzemplarze wniosku:
    • załącznik nr 3 – dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo,
    • załącznik nr 3.1 – dotyczy studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia i studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich.
  2. Wypełnione wnioski wraz z oryginalnym podpisem promotora pracy student dostarcza do właściwego pracownika Dziekanatu  celem podpisania przez Prodziekana ds. studenckich.
  3. Student odbiera osobiście z Dziekanatu podpisane wnioski. Dopuszczalne jest wysłanie wniosków do studenta za pośrednictwem poczty polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie USOS.
  4. Student udaje się do Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki, w której realizowane będą zadania badawcze związane z przygotowaniem pracy dyplomowej w celu uzyskania zgody.
  5. Student, po uzyskaniu zgody Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki, zobowiązany jest zwrócić jeden egzemplarz wniosku do właściwego pracownika Dziekanatu, drugi egzemplarz student dostarcza promotorowi pracy.

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM