Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych na WNZ UJ CM

 

780.020.11.2021

Komunikat nr 1
Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
z dnia 10 marca 2021 r.


w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych na WNZ UJ CM

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM obowiązuje następujący harmonogram składania prac dyplomowych:

 1. Na trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 1 września studenci zobowiązani są do zgłoszenia do dziekanatu WNZ drogą e-mailową ostatecznego tytułu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez promotora.
 2. Po otrzymaniu w/w informacji pracownicy dziekanatu WNZ wprowadzają do systemu USOS podstawowe dane dotyczące pracy, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UJ: tytuł w języku pracy, dane autora pracy, imię, nazwisko oraz stopień/tytuł naukowy albo tytuł zawodowy promotora/recenzentów, nazwa jednostki organizacyjnej, nazwa uczelni, kierunek studiów, imiona, nazwiska oraz stopnie/tytuły naukowe albo tytuły zawodowe członków komisji egzaminacyjnej, informację czy egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz informację, czy protokół będzie uzupełniany w formie elektronicznej.
 3. Pracownik Dziekanatu przekazuje drogą e-mailową recenzentowi listę przydzielonych mu przez Prodziekana ds. studenckich prac dyplomowych.
 4. Wszyscy studenci, których tematy prac dyplomowych zostały wprowadzone do systemu USOS, zobowiązani są na 14 dni przed planowanym terminem obrony,
  ale nie później niż do 15 września do wykonania poniższych czynności:

  • wypełnienia w systemie Archiwum Prac (AP) formularza zawierającego dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim;
  • zatwierdzenia oświadczeń o samodzielności i oryginalności oraz w zakresie praw autorskich w systemie AP;
  • wgrania wersji elektronicznej pracy dyplomowej do systemu AP i przekazania do akceptacji promotora.
 5. Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy dyplomowej na podstawie raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) otrzymanego na konto pocztowe.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń do raportu promotor zatwierdza raport JSA (przycisk „zaakceptuj raport” w AP) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z raportem w systemie AP, a następnie kieruje pracę do oceny recenzentów (status pracy „4 – wystawianie recenzji), co jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego i musi nastąpić do końca roku akademickiego. Zatwierdzenie pracy powinno nastąpić w czasie umożliwiającym wystawienie recenzji zgodnie z terminami zawartymi w pkt 11.
 7. Jeżeli oryginalność pracy budzi zastrzeżenia, promotor nie zatwierdza raportu JSA oraz pracy w AP i niezwłocznie informuje Dziekana o zaistniałej sytuacji.
 8. Po dokonaniu czynności zawartych w pkt. 4, a następnie uzyskaniu zaliczenia seminarium dyplomowego oraz wszystkich zaliczeń i ocen w systemie USOSweb student na minimum 3 dni robocze przed planowaną obroną, jednak nie później niż do 30 września przesyła mailowo do dziekanatu (za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej studenta w domenie uj.edu.pl):
 9. Po otrzymaniu od pracownika dziekanatu mailowego potwierdzenia przyjęcia dokumentów student niezwłocznie – najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego – dokonuje opłaty za dyplom na swój indywidualny numer rachunku bankowego (dostępny na koncie studenta w systemie USOSweb). Dokonanie opłaty za dyplom jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 
  Opłata za dyplom wynosi: dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 – 60 zł za wydanie dyplomu wraz z suplementem i dwoma odpisami w języku polskim, 40 zł za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.
  Dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 bezpłatnie dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, 20 zł za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.
 10. Promotor i recenzent dokonują recenzji pracy dyplomowej w systemie AP(logowanie do AP – identyfikator: adres e-mail użytkownika nazwisko@uj.edu.pl, hasło: takie jak do poczty w domenie uj.edu.pl) i zatwierdzają jej formularz w AP na tydzień przed planowanym terminem obrony, a w przypadku kierunków praktycznych studiów pierwszego stopnia nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem obrony. Zatwierdzenie formularza w AP jest równoznaczne z elektronicznym podpisaniem recenzji.
 11. W przypadku, gdy ocena wystawiona przez recenzenta jest niedostateczna, osoba oceniająca pracę niezwłocznie, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem obrony, przekazuje informację o negatywnej ocenie pracy mailowo do dziekanatu. Następnie Dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta. Praca uzyskuje ocenę pozytywną, jeżeli dodatkowy recenzent ocenił pracę co najmniej na ocenę dostateczną.
 12. Po egzaminie dyplomowym pracownik dziekanatu włącza do teczki akt osobowych studenta: protokół egzaminu dyplomowego, recenzje pracy, Kartę Pracy Dyplomowej.
 13. Traci moc Komunikat nr 2 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 3.08.2020r. w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 

 

 

prof. dr hab. Maria Kózka
Prodziekan ds. dydaktycznych
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM