Komunikat nr 9 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 07.08.2023 roku

780.020.19.2023

 

Komunikat nr 9
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
 Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 07.08.2023 roku

 

w sprawie: przyjmowania na studia w celu kontynuacji kształcenia od roku akademickiego 2023/24 (dla studentów z uczelni ukraińskich) wydany na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku

 

§ 1

 1. Komunikat dotyczy:
  1. obywateli polskich, posiadających w dniu 24 lutego 2022 r. oraz nieprzerwanie, aż do dnia złożenia formularza aplikacji o przyjęcie na studia, status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
  2. obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z póżn. zm.), posiadających w dniu 24 lutego 2022 r. status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM określa załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

§ 2

 1. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą podejmować i odbywać kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.
 2. Harmonogram postępowania w sprawie przyjęcia na studia określa załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

§ 3

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przeprowadzane jest przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, ul. Michałowskiego 12, pok. 212 (II p). Do Dziekanatu należy dostarczyć:
  1. formularz aplikacji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego komunikatu;
  2. dokument potwierdzający legalne przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  3. dokument stanowiący podstawę do przyjęcia na studia, zgodnie z art. 69 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  4. dokument potwierdzający posiadanie w dniu 24 lutego 2022 r. statusu studenta w danej uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
  5. dokument potwierdzający posiadanie na dzień złożenia formularza aplikacji statusu studenta w danej uczelni działającej na terytorium Ukrainy;
  6. innych dokumentów, w szczególności poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe – w przypadku ich posiadania;
 2. Kandydat, będący obywatelem Ukrainy, dostarcza do dziekanatu oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym kontynuację kształcenia.
 3. Kandydat, będący obywatelem Polski, dostarcza do Dziekanatu dokument potwierdzający wysokość wniesionych na Ukrainie opłat za kształcenie, w tym za rok akademicki 2022/2023.

§ 4

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzanej w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. O wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest powiadamiany e-mailowo przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum.
 3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół oceniający powołany przez dziekana.
 4. Spośród osób powołanych w skład zespołu oceniającego dziekan wyznacza przewodniczącego i sekretarza.
 5. Do obowiązków zespołu oceniającego należy w szczególności:
  1. zapoznanie się z dokumentacją przedłożoną przez kandydata;
  2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
  3. sporządzenie protokołu z rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny punktacji dodatkowej.
 6. Weryfikacji podlegają jedynie zgłoszenia dokonane w wyznaczonym terminie.
 7. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu w szczególności:
  1. sprawdzenie predyspozycji i umiejętności wymaganych do podjęcia wybranych studiów,
  2. sprawdzenie umiejętności komunikowania się w języku polskim oraz znajomości polskiego słownictwa specjalistycznego związanego z danym kierunkiem,
  3. umożliwienie kandydatowi dodatkowego uściślenia lub wyjaśnienia informacji o zaliczonych kursach w ramach zrealizowanego toku studiów.
 8. Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz listę dokumentów, za które kandydat może otrzymać dodatkowe punkty określa załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu.
 9. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się stacjonarnie. Konieczne jest osobiste stawiennictwo.
 10. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zespół oceniający sporządza protokół jej przebiegu, zawierający rekomendację, o której mowa w ust. 11.
 11. Rekomendacja zawiera wskazania zespołu oceniającego dotyczące możliwości przyjęcia na studia ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. liczby punktów w skali od 0 do 100 uzyskanych przez kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego;
  2. opinii na temat możliwości przyjęcia na studia (pozytywnej lub negatywnej).
 12. Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii na temat możliwości przyjęcia jest uzyskanie min. 60 punktów z procesu rekrutacyjnego (w tym min. 30 punktów za umiejętność komunikowania się w języku polskim oraz znajomość polskiego słownictwa specjalistycznego).
 13. W przypadku wydania pozytywnej opinii na temat możliwości przyjęcia na studia zespół oceniający wskazuje ponadto:
  1. rok studiów, na który zostaje wpisany kandydat, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe i aktualnie obowiązujący na tym roku program studiów;
  2. w przypadku stwierdzenia różnic programowych lub różnic w efektach uczenia się zobowiązuje kandydata do zaliczenia określonych zajęć lub praktyk zawodowych.
 14. Sekretarz zespołu oceniającego przekazuje protokół rozmowy kwalifikacyjnej do Dziekana oraz Działu Rekrutacji na Studia. Dopuszczalne jest sporządzenie i przekazanie protokołu drogą elektroniczną.

§ 5

 1. Kandydat otrzymuje za pośrednictwem podanego w formularzu aplikacyjnym adresu email informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na dane studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu.. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Pracownik dokonujący wpisu sprawdza kompletność dokumentów przedstawionych przez kandydata oraz zgodność danych zawartych w formularzu aplikacji z przedstawionymi dokumentami. Wpis dokonywany jest na rok studiów określony przez Dziekana zgodnie z ust. 2 pkt 1. Do teczki akt osobowych studenta dołącza się protokół procesu rekrutacyjnego.
 3. Wpis na listę studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum nie powoduje utraty statusu studenta macierzystej uczelni.
 4. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora.

§ 6

Za udział w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia i uznanie odpowiednich okresów studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się opłaty nie pobiera się.

§ 7

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Osoby do kontaktu z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Iwona Micek – iwona.micek@uj.edu.pl
Dominika Musiał – dominika.musial@uj.edu.pl

 

 

 

 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

 

Załączniki: