Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury w sprawie postępowania w związku z wypadkami studentów i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni

 

 

 

137.0200.18.2019

Zarządzenie nr 18
Prorektora ds. Collegium Medicum
z  22 listopada 2019 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia procedury w sprawie postępowania w związku z wypadkami studentów i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni 

 

 

Na podstawie  § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ, w oparciu o  postanowienia Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U.2013.737) oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się  Procedurę  w sprawie postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz  zgłoszenie  wypadku studenta/doktoranta w czasie zajęć w uczelni, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

 

 

Pliki załączników:
Procedura w sprawie postępowania w związku z wypadkami studentów i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni.
Zgłoszenie wypadku studenta/doktoranta.