Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 22 kwietnia 2020 r.

780.020.21.2020

Komunikat nr 2
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: realizacji kształcenia praktycznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

Na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia  29 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U.2020, poz. 581) wskazuję na konieczność:

  1. Realizacji kształcenia praktycznego (zajęcia praktyczne/kliniczne i praktyki/praktyki zawodowe) nie więcej niż 20 % liczby punktów ECTS określonych w planach zajęć w programie studiów dla danego roku studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Możliwość zaliczenia studentom działających w ramach wolontariatu części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności na podstawie przedstawionego zaświadczenia.
  3. Kształcenie praktyczne opisane w pkt. 1. odbywa się zgodnie z Rekomendacjami Dziekana WNZ UJ CM z dnia 22.04.2020 r. a zaliczenie studentom części zajęć lub grup zajęć opisanych w pkt. 2. zgodnie zasadami stanowiącymi Załącznik nr 1.
  4. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Załączniki: