Prace dyplomowe i egzamin dyplomowy

Bank pytań

Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunkach WNZ

Regulamin dyplomowania obowiązujący na WNZ UJ CM

Komunikat nr 2 Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 13 września 2021 r. w sprawie: harmonogramu składania prac dyplomowych na WNZ UJ CM

Upoważnienie do zbierania materiałów do pracy dyplomowej – do złożenia w dziekanacie po uprzednim podpisaniu przez opiekuna pracy

Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

Oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 – wersja polska, wersja angielska.

Wniosek o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 – wersja polska, wersja angielska.

Regulamin Nagrody Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu za najlepszą pracę magisterską

Uchwała Nr 13/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na pełnienie funkcji promotora pracy dyplomowej przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora

Wielkość fontu
Kontrast