Regulamin Nagrody Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM za najlepszą pracę magisterską w danym roku akademickim

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ustanawia nagrodę za najlepszą pracę magisterską w danym roku akademickim, chcąc w ten sposób promować najbardziej innowacyjnych, twórczych i ambitnych autorów, zachęcając równocześnie ich do rozwijania swoich naukowych zainteresowań.

 1. W danym roku akademickim przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 2000 złotych. Komisja Konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia w wysokości 1000 złotych.
 2. Do nagrody może być zgłoszona dowolna liczba prac magisterskich.
 3. Warunkiem zgłoszenia pracy do nagrody jest:
  • przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
  • wysoka wartość metodologiczna, poznawcza i/lub praktyczna pracy,
  • obrona pracy do 31 października danego roku akademickiego,
  • uzyskanie bardzo dobrych ocen z pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego,
  • przedłożenie przez autora pracy potwierdzenia zapoznania się z informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w konkursie (zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu).
 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje przewodniczący komisji egzaminu magisterskiego w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym student ukończył studia.
 5. Wniosek stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu oraz dostarczony do Dziekanatu w terminie do 30 listopada w teczce z dopiskiem: „Konkurs na Nagrodę Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM za najlepszą pracę magisterską w roku akademickim…”.
 6. Do wniosku należy dołączyć:
  • uzasadnienie merytoryczne przygotowane przez promotora pracy magisterskiej i podpisane przez promotora pracy i recenzenta,
  • egzemplarz pracy magisterskiej wraz z kopiami: recenzji i protokołu egzaminu magisterskiego w wersji elektronicznej.
 7. Dziekan przedstawia wniosek wraz z dokumentacją „Komisji Konkursowej”, w skład której wchodzą: Dziekan jako przewodniczący, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów oraz Samodzielni Kierownicy Zakładów.
 8. Członkowie „Komisji Konkursowej” po zapoznaniu się z wnioskiem i dokumentacją oceniają pracę wg kryteriów stanowiących załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. Nagrodę otrzymuje praca, która uzyska największą liczbę punktów (co najmniej 10 pkt). Z głosowania wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej, którzy jednocześnie są Promotorami prac.
 9. Laureatowi nagrody i promotorowi nagrodzonej pracy zostaną wręczone listy gratulacyjne podczas posiedzenia Rady Wydziału. Nagroda pieniężna zostanie przekazana laureatowi na wskazane przez niego konto bankowe.

 

Załączniki: