Komunikat nr 10 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 6.09.2023 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

780.020.21.2023

 

 Komunikat nr 10
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 6.09.2023 r.

 

w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

 

W oparciu o zapisy uchwały nr 27/IX/2006 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2006 r. z późniejszymi zmianami, ustala się następującą liczebność grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM od roku akademickiego 2023/2024:

 1. Wykłady – cały rok.
 2. Ćwiczenia teoretyczne/lektorat/wychowanie fizyczne*: 15-18 osób.
 3. Ćwiczenia: pracownia umiejętności zawodowych/pracownia komputerowa: 7-12 osób.
 4. Ćwiczenia z przedmiotów: kinezyterapia, fizykoterapia i odnowa biologiczna oraz masaż: 6 osób.
 5. Laboratorium/prosektorium/ćwiczenia z ratownictwa medycznego: 6- 8 osób.
 6. Zajęcia praktyczne/ćwiczenia w warunkach symulowanych, w tym CIEM/ćwiczenia prowadzone metodą PBL: 5-7 osób.
 7. Seminaria: 19-25 osób.
 8. Zajęcia praktyczne/ćwiczenia kliniczne/praktyka/praktyka zawodowa odpowiednio:
  • intensywna terapia, anestezjologia, sala porodowa, POZ, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego, pogotowie ratunkowe: 3-4 osoby,
  • pracownia radiologiczna, pracownia elektroradiologii, zajęcia praktyczne/ praktyki zawodowe na kierunku elektroradiologia: 3-4 osoby,
  • pozostałe zajęcia praktyczne/ćwiczenia kliniczne/praktyka/praktyka zawodowa: 3-6 osób.
 9. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie): 10 osób.
 10. Repetytorium dyplomu praktycznego: 8-12 osób.

Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o innej liczebności studentów w grupie na pisemny wniosek Kierownika kierunku studiów wraz z uzasadnieniem i opinią prodziekana ds. dydaktycznych.

 

*W przypadku zajęć z wychowania fizycznego realizowanych na pływalni, liczba studentów w grupie nie może przekraczać 15 osób na jednego prowadzącego.

 

 

 Prof. dr hab. Maria Kózka
Prodziekan ds. dydaktycznych
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM