Kryteria awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Uchwała nr 3/X/2023
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 4 października 2023 roku
 
 
w sprawie: kryteriów awansu na stanowiska profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 
 
 
Na podstawie § 90 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala się, co następuje: 
 
§ 1
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zatwierdza kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 
 
§ 2
Kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Traci moc uchwała nr 11/VI/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia kryteriów awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.
 
 
 
                            Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 
 
 
Załączniki: