Informacje ogólne

Celem projektu pn. „Rozwijaj się i pracUJ” jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

Projekt „Rozwijaj się i pracUJ” zagwarantuje:

  • wsparcie studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo poprzez wdrożenie programu stypendialnego,
  • udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających umiejętności związane z komunikacją z pacjentem,
  • udział w jednej wizycie studyjnej w podmiocie leczniczym zagranicznym,
  • pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie i otrzymanie stypendium szkoleniowego,
  • otrzymanie w ramach programu rozwojowego opiekuna (tutora) w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmie zatrudnienie,
  • zwiększenie kompetencji podyplomowych poprzez udział w 2 kursach specjalistycznych.

Grupą docelową jest 45 studentek/studentów kierunku pielęgniarstwo i 15 studentek kierunku położnictwo studiów stacjonarnych I stopnia, którzy w roku akademickim 2018/2019 są studentami II roku. Kryterium doboru grupy docelowej jest najwyższa średnia wszystkich ocen, jakie studentka/student uzyskali w toku studiów I roku.

Działania związane z projektem przyczynią się do poprawy jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, zwiększenia liczby absolwentów ww. kierunków i wejścia ich na krajowy rynek pracy oraz do rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 28.02.2023.
Wartość projektu: 3 953 669,39 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 3 832 919,39 zł.

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa

Kontakt: powr800@uj.edu.pl