Komunikat nr 6 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 23.06.2021 r. w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

 

780.020.25.2021

 

Komunikat nr 6
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 23.06.2021 r.

 

w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum ustala się, co następuje:

  • wykłady oraz seminaria mają być prowadzone zdalnie, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana mogą być prowadzone stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
  • wszystkie pozostałe formy zajęć, tj. ćwiczenia teoretyczne, lektoraty, zajęcia WF, zajęcia o charakterze praktycznym mają być prowadzone stacjonarnie;
  • w przypadku wzrostu zagrożenia epidemiologicznego Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM może podjąć decyzję o zmianie sposobu prowadzenia zajęć wymienionych w punkcie 2;
  • biorąc pod uwagę zapis w punkcie 3 należy w harmonogramie zaplanować zajęcia tak, aby była możliwość dokonania zmiany bez zmiany całego harmonogramu, np. zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w dniach innych niż pozostałe formy zajęć;
  • harmonogram zajęć ma być przygotowywany na podstawie aktualnych planów studiów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału;
  • zajęcia mają być planowane w grupach wskazanych w Komunikacie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego 2021/2022;
  • między zajęciami, w tym również prowadzonymi zdalnie, należy uwzględnić co najmniej 15 minutowe przerwy;
  • zajęcia stacjonarne (w budynku uczelni lub w podmiotach leczniczych) należy zaplanować, uwzględniając czas na dojazd studentów do miejsca ich realizacji;
  • zajęcia stacjonarne studentów poszczególnych lat i grup zaplanowane w tym samym budynku uczelni, powinny rozpoczynać się i kończyć o różnych godzinach, w celu zapewnienia swobodnego przemieszczania się z zachowaniem zasad sanitarnych;
  • sugerowane jest planowanie zajęć stacjonarnych w danym dniu w jednym miejscu, aby uniknąć konieczności przemieszczania się studentów między budynkami.

 

Powyższy komunikat obowiązuje od 1 października 2021 r.

 

                                                                              

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM