Uchwała nr 8/VI/2023 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 07.06.2023 r.

 

Uchwała nr  8/VI/2023
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
  z dnia 07.06.2023 r.

 

w sprawie: ustalenia terminu rejestracji na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe oraz ustalenia terminu złożenia deklaracji wyboru przedmiotów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie: § 4 ust. 5 i 6 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz Zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich z późn. zm. uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Rejestracja na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2023/2024 (z semestru zimowego i letniego) oraz seminaria dyplomowe (rozpoczynające się w semestrze zimowym) trwać będzie od 3 października do 13 października 2023 r. Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim trwać będzie od 09 stycznia do 19 stycznia 2024 r.
  2. Deklaracja przedmiotów dla studentów kierunków, których programy studiów opracowuje Uczelnia składa się z dwóch części:
    1. na przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne nie później niż do 27 października danego roku akademickiego,
    2. na przedmioty z semestru letniego nie później niż do 12 marca danego roku akademickiego.
  3. Studentów kierunków, których program studiów opracowany jest na podstawie standardów kształcenia zwalnia się z obowiązku składania deklaracji.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 13/VI/2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 08.06.2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

 

 

Załączniki: