Uchwała nr  13/VI//2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 08.06.2022 r.

 

Uchwała nr  13/VI/2022
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 08.06.2022 r.

 

w sprawie: ustalenia terminu rejestracji na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe oraz ustalenia terminu złożenia deklaracji wyboru przedmiotów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie: § 4 ust. 6  Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz Zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich uchwala się co następuje:

 

§1

  1. Rejestracja na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2022/2023 (z semestru zimowego i letniego) oraz seminaria dyplomowe (rozpoczynające się w semestrze zimowym) trwać będzie od 3 października do 10 października 2022 r. Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim trwać będzie od 10 stycznia do 17 stycznia 2023 r.
  2. Deklaracja przedmiotów dla studentów kierunków, których programy studiów opracowuje Uczelnia składa się z dwóch części:
    1. na przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne nie później niż do 27 października danego roku akademickiego;
    2. na przedmioty z semestru letniego nie później niż do 12 marca danego roku akademickiego.
  3. Studentów kierunków, których program studiów opracowany jest na podstawie standardów kształcenia zwalnia się z obowiązku składania deklaracji.

§2

Traci moc Uchwała nr 6/VIII//2020 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 17.06.2020 r.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

 

 

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów