Stypendium Rektora dla studentów UJ CM

Zasady składania wniosku:

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia upływa 20 października danego roku akademickiego. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb, z zastrzeżeniem że zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Zasady przyznawania stypendium rektora studentom określa załącznik nr 8 do zarządzenia nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia składa się w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją u pracownika Dziekanatu prowadzącego tok studiówKomplet dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu na dwa możliwe sposoby:

 1. przesłać pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków z dopiskiem: nazwisko Pracownika Dziekanatu  +  stypendium rektora,
 2. złożyć w Dziekanacie – skrzynka obok portierni  z dopiskiem: nazwisko Pracownika Dziekanatu + stypendium rektora.

Stypendium rektora otrzymuje student:

 • Przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty,
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.
 • Po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który uzyskał: wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako wysoka średnia ocen za poprzedni rok studiów ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku (specjalności) studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane w poprzednim roku akademickim oraz do końca poprzedniego roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów i programem studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, oraz jest wpisany na kolejny rok akademicki.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który:

  1. korzysta z wpisu warunkowego,
  2. w poprzednim roku akademickim powtarzał rok studiów, chyba że do końca poprzedniego roku akademickiego zaliczył, oprócz powtarzanego, kolejny rok studiów,
  3. wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku.

Ważne:

 • Student we wniosku o przyznanie stypendium rektora wskazuje uzyskane osiągnięcia i załącza dokumenty je potwierdzające, które zawierają w szczególności co najmniej miesięczną datę uzyskania osiągnięcia.
 • Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora na podstawie średniej ocen i osiągnięć uzyskanych w ramach ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile rozpoczęli studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Uwzględnia się wyniki uzyskane na studiach pierwszego stopnia, których dyplom ukończenia był podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia, na których student wnioskuje o przyznanie świadczenia.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej potwierdzające średnią arytmetyczną ocen uzyskaną na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, obowiązującą na danej uczelni skalę ocen oraz datę ukończenia studiów. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o żądanej treści do arytmetycznej średniej ocen zalicza się wszystkie oceny uzyskane na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, za wyjątkiem ocen z praktyk, egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej.
 • W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium rektora na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające ważoną średnią ocen, o ile student ukończył studia pierwszego stopnia w innej jednostce organizacyjnej UJ niż jednostka, która prowadzi kierunek, na którym student ubiega się o przyznanie świadczenia.

Nie są punktowane osiągnięcia, w szczególności:

 1. Średnia ocen poniżej 4,0.
 2. Średnia ocen uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się o przyznanie stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
 3. Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
 4. Publikacje o charakterze innym niż wymienione w Regulaminie (np. relacja z konferencji, recenzja filmu), a także opublikowanie abstraktu referatu lub posteru w księdze abstraktów.
 5. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
 6. Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.
 7. Udział w konferencji, która ma cechy konferencji drapieżnej.
 8. Prowadzenie warsztatów.
 9. Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 10. Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w Regulaminie.
 11. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe i za postery.
 12. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje, nagrody w ramach konferencji).
 13. Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.
 14. Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
 15. Zaprezentowanie danego dzieła artystycznego więcej niż jeden raz.
 16. Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.
 17. Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.