Rekomendacje Dziekana WNZ UJ CM z dnia 22.04.2020 r. do prowadzenia zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

 1. Za realizację zajęć na kierunku studiów odpowiedzialny jest kierownik studiów, który współpracuje w tym zakresie z koordynatorami przedmiotów/koordynatorami praktyk zawodowych oraz z Prodziekanem ds. dydaktycznych.
 2. Zajęcia praktyczne/kliniczne i praktyki zawodowe realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą stanowić nie więcej niż 20 % punktów ECTS określonych w programie studiów dla tych zajęć w danym roku akademickim.
 3. W pierwszej kolejności należy:
  • ustalić rodzaj zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych w danym roku akademickim do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • wskazać liczbę punktów ECTS przypisanych do tych zajęć i przeliczyć na godziny dydaktyczne stosując przelicznik 1 punkt ECTS = 25-30 godzin dydaktycznych.
 1. Koordynator przedmiotu/koordynator praktyki zawodowej z określonych w przedmiocie efektów uczenia się wskazuje te, które są możliwe do realizacji podając również metody ich weryfikacji.
 2. Zajęcia prowadzone są w grupach 3-7 studentów (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami).
 3. Rekomendowanym sposobem prowadzenia w/w zajęć jest omówienie przypadku klinicznego i innych aspektów praktycznych postępowania diagnostycznego, terapeutycznego (zabiegowego, farmakologicznego, dietetycznego i fizjoterapeutycznego), pielęgnacyjnego z uwzględnieniem aspektów psychospołecznych.
 4. Zajęcia powinny uwzględniać: opis przypadku, zadania do opracowania przez studenta, omówienie, podsumowanie opisu przypadku oraz formę zaliczenia. Nauczyciel może również przygotować dla studentów materiał dydaktyczny z podaniem literatury ułatwiający studentowi wykonanie zadania.
 5. Zajęcia interaktywne w kontakcie zdalnym z prowadzącym zajęcia powinny stanowić co najmniej 1/3 czasu tych zajęć. W tym celu zalecamy wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams lub innych dostępnych w uczelni narzędzi teleinformatycznych umożliwiających interakcje między nauczycielem i studentem w czasie rzeczywistym. Uczestnictwo studentów w zajęciach powinno być udokumentowane (lista obecności i zaliczenie).
 6. Do czasu trwania zajęć można zaliczyć zarówno czas przeznaczony na interakcję nauczyciela i studentów w czasie rzeczywistym jak również czas przeznaczony na pracę własną studentów.
 7. Termin realizacji zajęć powinien być ujęty przez opiekuna roku w harmonogramie zajęć uzgodnionym z prowadzącymi i studentami.
 8. Zmodyfikowany harmonogram zajęć opiekun przesyła do dziekanatu.