Uchwała nr 14/VI/2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 08.06.2022 r.

 

Uchwała nr 14/VI/2022
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 08.06.2022 r.

 

w sprawie: sposobu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach

 

Na podstawie §35 ust 2 pkt.1 oraz ust 5 i 7 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zasady sposobu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Kierownik Kierunku Studiów jest zobligowany przedstawić właściwemu pracownikowi dziekanatu do 15 stycznia oraz do 15 maja w danym roku akademickim informację o nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach studentów z ponad połowy przedmiotów, które student zobowiązany jest zaliczyć w danym roku akademickim i w których zgodnie z programem studiów obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                    Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ