Komunikat nr 6 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 23.03.2023 r. w sprawie: zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych lub publikacji w czasopismach naukowych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

780.020.10.2023

Komunikat nr 6
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia  23.03.2023 r.

 

w sprawie: zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych lub publikacji w czasopismach naukowych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

 1. Student, którego praca naukowa została zakwalifikowana na konferencję, chcąc otrzymać zwrot kosztów wyjazdu składa podanie (załącznik nr 1) do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z prośbą o dofinansowanie. Podanie musi być złożone przed wyjazdem na konferencję, zaraz po decyzji o zakwalifikowaniu. Do podania należy dołączyć:
  1. potwierdzenie zakwalifikowania pracy na daną konferencję;
  2. opinię opiekuna koła naukowego do którego należy student lub opinię opiekuna naukowego zatrudnionego na WNZ UJ CM;
  3. opinię Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
 2. Student, którego praca została przyjęta do publikacji w czasopiśmie naukowym, chcąc otrzymać zwrot kosztów publikacji składa podanie (załącznik nr 2) do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z prośbą o dofinansowanie. Do podania należy dołączyć:
  1. potwierdzenie przyjęcia pracy do publikacji;
  2. opinię opiekuna koła naukowego do którego należy student lub opinię opiekuna naukowego zatrudnionego na WNZ UJ CM;
  3. opinię Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
 3. Powyższe dokumenty zostaną rozpatrzone przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, który podejmie decyzję o udzieleniu dofinansowania, w zależności od sytuacji finansowej Wydziału.
 4. Student może ubiegać się o dofinansowanie jeden raz w roku akademickim.
 5. Student otrzymuje zwrot kosztów po okazaniu stosownych rachunków i faktur oraz certyfikatu wygłoszenia pracy lub publikacji pracy w czasopiśmie naukowym.
 6. Traci moc Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 20.02.2023 r. w sprawie zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
 7. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM