Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 13.03.2023 r. w sprawie: warunków i zasad zaliczenia praktyki/praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia/stażu/wolontariatu potwierdzającego osiągnięcie efektów uczenia się

 

780.020.9.2023

 

Komunikat nr 5
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 13.03.2023 r.

 

w sprawie: warunków i zasad zaliczenia praktyki/praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia/stażu/wolontariatu potwierdzającego osiągnięcie efektów uczenia się

 

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 212) oraz na podstawie §7 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm.

  1. Student, który ubiega się o zaliczenie praktyki/praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia/stażu/wolontariatu wypełnia wniosek w wersji edytowalnej (załącznik nr 1), do którego dołącza umowę o zatrudnieniu lub potwierdzenie o odbytym/aktualnie odbywanym stażu lub wolontariacie.
  2. Wypełniony wniosek z podpisem osoby potwierdzającej osiągnięcie efektów uczenia się  i podpisem koordynatora danej praktyki/praktyki zawodowej, student składa do Prodziekana ds. studenckich najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem danej praktyki/praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem.
  3. W przypadku wydania przez Prodziekana ds. studenckich pozytywnej decyzji student zostaje zwolniony z odbywania praktyki/praktyki zawodowej, ale zobowiązany jest do spełnienia warunku zaliczenia określonego w sylabusie przedmiotu i złożenia wymaganej dokumentacji do koordynatora praktyki/praktyki zawodowej, co stanowi postawę do wpisania zaliczenia w systemie USOS .

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Załączniki: