Wytyczne dotyczące sposobu sporządzania harmonogramu zajęć oraz harmonogramu seminariów dyplomowych (dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Harmonogram zajęć powinien zawierać:  

 • kierunek/rodzaj studiów i rok studiów;
 • semestr (letni/zimowy);
 • termin zajęć dydaktycznych;
 • nazwę przedmiotu zgodną z planem studiów;
 • formę zajęć dydaktycznych np. wykład/ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki/praktyki zawodowe;
 • grupę (numer lub nazwa grupy);
 • imię i nazwisko prowadzącego zajęcia;
 • miejsce odbywania zajęć (budynek, nr sali);
 • imię i nazwisko opiekuna roku z podaniem adresu e-mail do kontaktu.

Harmonogram seminariów dyplomowych:

 1.  Po zakończeniu rejestracji internetowej w systemie USOSweb na seminaria dyplomowe przez studentów Koordynator seminarium dyplomowego / Promotor (opiekun grupy seminaryjnej) zgłasza opiekunowi roku terminy spotkań uzgodnione ze swoją grupą seminaryjną (spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu).
 2. Opiekun roku przesyła do administracji Dziekanatu harmonogram seminariów dyplomowych stanowiący załącznik nr. 1 do harmonogramu zajęć w przypadku semestru zimowego najpóźniej do 31 października oraz semestru letniego do 15 marca danego roku akademickiego.

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia
wraz z Kierunkowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia w dniu 19.05.2021 r.