Kryteria awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych

 
Uchwała nr 4/X/2023
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 4 października 2023 roku
 
 
w sprawie: kryteriów awansu na stanowiska profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 
 
 
Na podstawie § 90 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala się, co następuje: 
 
§ 1
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zatwierdza kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 
 
§ 2
Kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Traci moc uchwała nr 4/IV/2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie: kryteriów awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.
 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 
 
 
Załączniki: