Kryteria awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 4/IV/2023
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie: kryteriów awansu na stanowiska profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz 
badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

Na podstawie § 90 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zatwierdza kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

§ 2

Kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc uchwała nr 12/VI/2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8. czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia kryteriów awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

                           

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

Załączniki: