Warunki aplikacji na program MOSTUM na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

 1. Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że:
  • nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów,
  • zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu,
  • aplikacja nie dotyczy ostatniego semestru przed ukończeniem studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia).
 2. Rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, zwanej dalej „Uczelnią” odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki.
 3. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu (załącznik nr 1) zaopiniowany przez dziekana właściwego wydziału uczelni macierzystej, należy złożyć/przesłać listem poleconym na adres:
  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
  31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
 4. Przy aplikacji na Wydział Nauk o zdrowiu UJ CM będzie brany pod uwagę: przebieg studiów oraz praktyka wakacyjna roku/lat poprzednich (transkrypt ocen w załączeniu podpisany przez Dziekana uczelni macierzystej) oraz średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która powinna wynosić co najmniej 4.00 (potwierdzona przez Dziekanat uczelni macierzystej).
 5. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM rozpatruje wnioski i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu, którą zamieszcza na stronie internetowej Wydziału.
 6. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest również do studenta na adres podany we wniosku.
 7. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach Programu przekazać do właściwego Dziekanatu Uczelni, zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i WNZ CM UJ Porozumienie o programie zajęć (załącznik nr 2).