Regulamin rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem ma na celu:

  1. sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku – (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.) oraz
  2. sprawdzenie kompetencji językowych, w tym znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 70 pkt.).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kompetencje językowe kandydata oceniane będą w oparciu o:

  • umiejętność czytania ze zrozumieniem (kandydatowi zostanie udostępniony do przeczytania na głos fragment tekstu o charakterze ogólnym nawiązujący do zagadnień na danym kierunku, a następnie kandydat powinien odpowiedzieć na pytanie nawiązujące do tego tekstu),
  • umiejętność swobodnej wypowiedzi,
  • rozumienie i definiowanie pojęć funkcjonujących w przestrzeni publicznej i jednocześnie typowych dla obszaru wiedzy przypisanej do wybranego kierunku studiów.