Uchwała nr 2/II/2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 23.02.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia warunków i zasad przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Uchwała nr 2/II/2022
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
z dnia 23.02.2022 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia warunków i zasad przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

Na podstawie §30 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się szczegółowe warunki i zasady przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 4/XI/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 17 listopada 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

Załączniki: