List otwarty Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w sprawie: zasad postępowania w przypadku odwoływania lub zmiany zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów przez nauczyciela akademickiego

 

780.020.15.2022

 

List otwarty
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

w sprawie: zasad postępowania w przypadku odwoływania lub zmiany zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów przez nauczyciela akademickiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o obowiązującym wszystkich nauczycieli Zarządzeniu nr 79 Rektora UJ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów. 

Zgodnie z w/w zarządzeniem osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są zobowiązane do informowania mailowo właściwego Prodziekana o następujących zdarzeniach:

  • nieodbyciu/zamianie zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie i harmonogramie zajęć z podaniem powodu,
  • zmianie terminu ustalonych w harmonogramie zajęć,
  • odwołaniu wyznaczonego terminu konsultacji ze studentami,
  • odwołaniu wyznaczonego terminu egzaminu.

Dane do kontaktu:
Prof. hab. Maria Kózka, Prodziekan ds. dydaktycznych WN UJ CM – maria.kozka@uj.edu.pl

Ponadto osoby odwołujące lub zmieniające termin realizacji zajęć są zobowiązane do poinformowania:

  • studentów o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć/egzaminu/konsultacji za pośrednictwem systemu USOSweb,
  • pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za przydzielanie sal do harmonogramu o odwołaniu zajęć.

Dane do kontaktu na poszczególnych kierunkach studiów:
pielęgniarstwo/położnictwo – instpiel@cm-uj.krakow.pl

ratownictwo medyczne – zrm@cm-uj.krakow.pl

zdrowie publiczne/zarządzanie w ochronie zdrowia- sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl

fizjoterapia – infizjot@cm-uj.krakow.pl

elektroradiologia – elektro@cm-uj.krakow.pl

 

Uprzejmie proszę, aby o powyższych zdarzeniach informować także opiekuna roku. Wykaz opiekunów jest dostępny na stronie: https://wnz.cm.uj.edu.pl/strona-glowna/przedstawiciele-na-kadencje-2020-2024/.
Ponadto opiekun zobligowany jest poinformować o zdarzeniu starostę roku.

Równocześnie proszę wszystkich nauczycieli by przekazywane Prodziekanom i opiekunom lat zawiadomienie o powyższych zdarzeniach było uzupełnione o informacje dotyczące: warunków, sposobu i terminu odrabiania zajęć dydaktycznych. 

Jednocześnie przypominam, że zasady ustalania wymiaru pensum dydaktycznego obowiązującego nauczyciela akademickiego w przypadku nieobecności w pracy reguluje zapis w Rozdziale V, §16 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM