Stawki za zajęcia dydaktyczne

Stawki za godziny ponadwymiarowe:

Stawki za umowy cywilno-prawne:

Stawki dla opiekunów praktyk (niebędących pracownikami UJ CM):